Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Historie

Doba laténská, StředověkRychlý přehled majitelů panství, Starostové a předsedové MNV

Doba laténská

Keltské hradiště Třebsko II. 
Kelt 1

na svahu Holého vrchu  nad "Podrejžím" se rozkládaly další soudobé keltské čtyřúhelníkové valy dnes již téměř zaniklé. Viditelným pozůstatkem v terénu je pouze výrazná mez na severovýchodní straně obvodu. Nedaleko odtud u mlýna Podrejží, podél Lázského potoka, se nacházejí tzv. rýžovnické sejpy, pozůstatky po středověkém a novověkém rýžování zlata. Jihozápadně od Podrejžského mlýna, asi 45 m od potoka, byl nalezen zlomek laténské nádoby s černým povrchem. Podobné střepy jsou známé i ze starších nálezů. Mohou být dokladem o získávání cenných kovů na stejném místě již v době keltského osídlení.

kelt
wwwhttps://www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum/pracoviste/archeologie/trebsko/
wwwhttp://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/trebsko_pb_viereckschanze


Středověk

Král Václav ll. daroval Tochovice benediktinskému klášteru sv. Jana Křtitele na Ostrově nad Davli (založen Boleslavem II. Zřejmě roku 999 nad soutokem Sázavy s Vltavou na vltavském ostrově zvaném Ostrov sv. Kiliána) výměnou za jeho statky u Slaného. Klášter poté Tochovice několikrát pronajal. V roce 1331 rychtáři Bůžkovi (Muškoví) a jeho potomkům. V roce 1436 zastavil král Zikmund Lucemburský Tochovice Janu I. (+ kol. 1440) a Václavu I. (+ před 1457) Zmrzlíkům ze Svojšína, kteří drželi také Orlík. Po nich drželi statek jejich synovci Jan a Jaroslav. V rodě Zmrzlíků ze Svojšína zůstaly Tochovice až do roku 1515. V roce 1515 se z přídomkem z Tochovic uvádí nový zástavní držitel Oldřich Vranovský z Valdeka. Jeho vdova Kateřina rozená z Vartemberka údajně na tochovické tvrzi ukrývala loupeživé pomocníky Zdeňka Malovce, který s nimi přepadával kupce. Proto proti ní v roce 1520 vypravili Pražané výpravu, při které tochovickou tvrz dobyli a pobořili a spálili. Kateřinu s jejími syny Jindřichem a Jaroslavem, dcerou Dorotou a zeťem Vilémem Bechyněm odvezli do Prahy. Tam byla 11.1.1522 vdova Vranovská a Vilém Bechyně popraveni. (v knize  Krev a pivo - popisuje Radovan Šimáček)
Tochovice se poté opět dostaly ostrovskému klášteru, ale v roce 1532 je opat Placius a s nimi i Hořejany, Starou Vodu, Svojšice, Horčápsko, Vrančice, Kletice a Dol prodal dědičně rytíři Janovi z Vitence (+ 1560). Ten věnoval Tochovice manželce Markétě z Běšin, ale když je již nemohl držet, odevzdal je v roce 1549 věřitelům. Od nich je v roce 1550 převzal mistokancléř Českého království Jiří z Lokšan na Březnici (+1491 * 1551). Jeho choť byla asi od roku 1535 Kateřina Adlerová (zemřela 13.4.1580), dcera Jakuba Adlera ze Špýru, která se stýkala s dvorem arcivévody Ferdinanda (*1529 + 1595) a v roce 1557 byla přítomna i jeho tajného sňatku s Filipinou Welserovou, dcerou její sestry Anny Adlerové a Františka Welsera. Rok po tomto morganistickém sňatku se novomanželům v Březnici narodil syn Ondřej Rakouský (*1558 +1600), pozdější kardinál a biskup v Kostnici a Brixenu, který byl také jedním z kandidátů na místo olomouckého biskupa. Další sestrou Kateřiny Adlerové byla Benigna (+ 1544), která byla od 23.10.1549 první manželkou Albrechta VI. Libštejnského z Kolowrat (+ 1586) a má náhrobek v kostele sv. Martina v Tochovicích. Byly tam pochovány i další 2 manželky Albrechta - Ludmila ze Švamberka a Alžběta Kavková z Říčan. Tochovice dědil jediný syn Jiřího z Lokšan a jeho choti Kateřiny Ferdinand z Lokšan (+ 1603). V roce 1607 získal Tochovice Ferdinandův prostřední syn Václav, kterému ale byly pro účast ve stavovském povstání 12.12.1622 zkonfiskovány. Poté Tochovice dne 13.3.1623 získal za 23 381 kop míšeňských, 34 grošů, 2 peníze nový majitel Březnice Přibík Jeníšek z Újezda (*cca 1580 + 25.3.1651). S manželkou Ludmilou Kateřinou z Talmberka (+ po 1623) založili v Březnici roku 1638 jezuitskou kolej. Jejich manželství bylo ale bezdětné a tak březnické a tochovické panství přešlo 12.4.1651 na jeho synovce Přibíka Františka (+ 1661), syna Přibikova bratra Jana a jeho choti Anny Nebílovské z Drahobuze, který byl r. 1642 povýšen do panského stavu. Jeho manželka Hedvika Barbora z Rozdražova (+1677) se po jeho smrti stala poručnicí jejich nezletilých dětí. V roce 1668 dosáhl plnoletosti starší syn Přibík František (f 1677) a ujal se březnického panství i poručenství nad bratrem a sestrou a matce nechal k doživotnímu užívání statek Tochovice. Po jeho smrti se statků Březnice, Koupě, Tochovice, Nestrašovice, Hradiště a Blovice ujal bratr Jan Josef sv.p. z Újezda (+ 1728). Protože byl poslední svého rodu udělil mu císař Karel VI. 20.4.1725 milost, aby nejen svůj majetek, ale i jméno a svůj znak mohl převést na někoho jiného. Když zemřel a dědictví se v roce 1728 ujal nejvyšší kancléř v Čechách Vilém Albrecht Krakovský z Kolowrat na Chýši (*1678 + 1738), který se začal též psát sv.p. z Újezda a ke své orlici připojil jeníškovského jednorožce. Měl ale povinnost třetinou statků podělit vnučku Jana Josefa Annu Marii Jeníškovou z Újezda (*1706 +1769), dceru Josefova syna Přibíka Františka (*1680 f 1716) a Anny Apollonie hraběnky z Waldsteina (*1683 + 1741). Marie Anna byla v roce 1822 provdána za Martina Antonína Michnu z Vacínova (*1698 + po 1738). Vilém Albrecht jí vykázat r. 1733 statek Tochovice. Od Marie Anny Tochovice v roce 1739 koupil Jan Nep.Václav sv.p. Schönowitz z Ungerswerthu (+ asi 1790). Tochovice po něm poté zdědila jeho dcera Josefa Anna (*1744 + 1801), která se 10.2. 1773 v Tochovicích vdala za Františka Václava sv.p. Verniera z Rougemontu (*1730 + 1810). V roce 1802 koupil Tochovice Jan Prokop hrabě Hartman z Klarsteina (*1760 f 1850), který je ale už v roce 1808 prodal. Tochovice koupila vdova po kuronském a zaháňském vévodovi Petru Bironovi (*1724 + 1800) Dorothea hraběnka z Medemu (*1761 + 1821). Po ní Tochovice dědila její dcera Dorothea kněžna zaháňská (*1793 + 1862) vdaná od roku 1809 za Edmonda Talleyrand-Périgorda (*1787 + 1872), synovce francouzského ministra zahraničí. Koupi zprostředkoval majitel Čimelic Josef hrabě Wratislav z Mitrovic (*1764 + 1830), správce jmění kuronských princezen. Protože se nové majitelce Tochovice nezamlouvaly, převzal je roku 1815 sám jako majetek své ženy Gabriely rozené hraběnky Desfoursové (*1771 + 1840). Po smrti Gabriely dědila Tochovice starší dcera Josefina hraběnka Wratislavová z Mitrovic (*1802 + 1881), která byla od 26.7.1823 provdána za Karla II. Schwarzenberga (*1802 + 1858) z orlické sekundogenitury. Dominium této větve rodu ve středním Povltaví se skládalo od dob otce Karla II. maršála Karla I. ze zemskodeskových statků Orlík, Zvíkov, Červený Újezdec, Myslín a Horosedly. V prvních dvou desetiletích 19. století byly přikoupeny statky Zalužany, Zbenice se Zlákovicemi, Bukovany s Řečí a panství Sedlec u Kutné Hory, které se roku 1869 také staly součástí fideikomisu. Sňatkem Karla II. s Josefínou se poté svěřenectví rozšířilo o panství Osov, Čimelice, dále statek Tochovice a 2 pražské paláce ve Spálené a Voršilské ulici. Karel II. v roce 1847 koupil ještě panství Varvažov, které Karel III. převedl roku 1883 také do fideikomisu a v roce 1868 byl k Tochovicím připojen již dříve nabytý statek Starosedlský Hrádek. Tochovice a Starosedlský Hrádek vlastnil mladší syn majorátního pána Karla III. princ Bedřich (Fido). V držení orlické větve rodu byly poté Tochovice až do roku 1948, kdy byl statek a zámek zkonfiskován státem Arnoštu princi Schwarzenbergovi.

Rychlý přehled majitelů panství

1305 král Václav II. daroval Tochovice výměnou klášteru Ostrov

1331 poté v pronájmu rychtář Buzek a jeho potomci

zm1436 od císaře a krále Zikmunda získali jako zástavu Jan I. a Václav I. Zmrzlíkové ze Svojšína -poté potomci

valdek1515 nový zástavní držitel Oldřich Vranovský z Valdeka vdova Kateřina z Vartemberka -   za ní byla tvrz dobita a zbořena, popravena 1521 majitelem opět klášter Ostrov

1532 od něj koupí získal 1532 Jan z Vitence věnoval manželce  Markétě z Běšin - pro dluhy vráceno věřitelům 1549

loksan1550 koupil tvrz Tochovice Jiří z Lokšan - Kateřina Adlerová - Ferdinand z Lokšan

1607 Václav z Lokšan konfiskace -12.12.1622,

pribik1623 (13.3.) koupil Přibík Jeníšek z Újezda, Přibík František I Jeníšek z Újezda, Přibík František II. Jeníšek z Újezda, Jan Josef Jeníšek z Újezda

kolowrat1728 majetek dědil Vilém Albrecht Kolowrat -Krakovský z Újezda a Tochovice získává

1733  Marie Anna Jeníšková z Újezda oo Martin Antonín Michna z Vacínova

1739 od Marie Anny kupuje Jan Nep. Václav Schónowitz (Šenovic) z Ungerswerthu,  Josefa Schónowitz,  František Václav Vernier z Rougemontu

1802 koupil Tochovice Jan Prokop Hartmann z Klarsteina

1808 koupila Tochovice Dorothea z Medemu, vdova po kuronském vévodovi Petru Bironovi Dorothea Zaháňská Alexander -Edmund Talleyrand -Périgord - byl vystavěn zámek

mitrovic1815 kupuje pro manželku Josef Wratislav z Mitrovic Gabriela Desfoursová

sch1840 Josefina Wratislavová z Mitrovic Karel II. Schwarzenberg

1858 Karel III. Schwarzenberg Vilemína z Oettingenu

1904 Bedřich Schwarzenberg  Marie Christina ze Schönbornu

1936 Arnošt Schwarzenberg Mathilde Gerber

1949 Zabavil stát

Historická mapa Tochovic rok 1831

1831

Starostové a předsedové MNV

Rychtáři:
1657 Mikuláš Vosmut, 1779 Martin Zoubek čp. 29, 1821 Josef Hovorka čp. 5, 1844 - 48 Jan Siblík čp. 26

Starostové:
1848 - 1950 Jan Siblík čp. 26, 1850 – 1865 Jan Pučálka čp. 29, 1865 – 1871 František Čížek čp. 5, 1871 – 1876 František Karas čp. 8, 1876 – 1880 Josef Šimek čp. 22, 1880 – 1882 Jan Pazderník čp. 19, 1882 – 1885 František Karas čp. 8, 1885 – 1889 Josef Šimek čp. 22, 1889 – 1892 Jan Maršík čp. 34, 1892 – 1895 Josef Šimek čp. 22, 1895 – 1899 František Štych čp. 84, 1899 – 1904 Josef Dragoun čp. 58, 1904 – 1908 František Karas čp. 8, 1908 – 1920 Augustin Mašek čp. 38, 1920 - 1923 Jan Vacek čp. 18, 1923 – 1927 Vojtěch Rach čp. 21, 1927 – 1936 František Pazderník čp. 19, 1936 – 1945 Jaroslav Honzík čp. 49.

karas masek vacek
František Karas, Augustin Mašek, Jan Vacek
rach pazderník honzík
Vojtěch Rach, František Pazderník, Jaroslav Honzík

Předsedové MNV:
1945 – 1947 František Novák čp. 109, 1947 – 1948 František Pařízek čp. 86, 1948 – 1954 Alois Krůta čp. 61, 1954 -1957 Josef Svěcený čp. 12, 1957 – 1960 Oldřich Kliment čp. 125, 1960 - 1976 Vladimír Suchopár, 1976 - 1981 Václav Blahna, 1981 – 1989 Josef Soused čp. 154

novak parizek kruta
František Novák, František Pařízek, Alois Krůta
sveceny kliment
Josef Svěcený, Oldřich Kliment
blahna suchopar
Václav Blahna a Vladimír Suchopár

Starostové po roce 1989:
1989 – 1998 Václav Prózr čp. 121 , 1998 – 2006 Jaroslav Malý čp. 174, 2006 Radek Walter čp. 23

Úřadovny OÚ a MNV byly nejdříve v budově Národní školy a později v bývalém krámku „U Špalů“ vedle hřbitova, později byla přestavěna bývalá pastouška čp. 11, kde je OÚ do dnes.

skola spala
Úřad obce byl nejprve ve škole a později v bývalém krámu "U Špalů" čp. 92

ou ou
ou
Přestavba Obecní pastoušky na Obecní úřad v roce....

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 8. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Přehrát/Zastavit Další

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa