Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Kronika

Obecní kroniku v rozmezí let 1927-1938 psal jediný kronikář - Vojtěch Vondrášek, učitel. Z jeho životopisu uvádíme: Od 1. 9. 1928 ustanoven učitelemna obec. šk. v sousední obci  Hrádku. Dne 3.11. 1927 oženil se Marií, roz. Ondrákovou,z  Hořejan č. 15 a tak jeho osud

spjat částečně se zdejší obcí." Že spjat byl, svědčí zápis o honitbě z roku 1931, jehož část otiskujeme:

„Nájemcem honitby ve zdejším katastru je Frant. Sladovník, rol­ník č.2 a 21. Mimo nájemce jako hosté střílí tito zdejší občané: Vojtěch Vondrášek, učitel č. 15, Alois Břicháček, rolník č. 17. Tito tři společně platí roční nájem z honitby 200 Kč. Společné hony se zde nepořádají, poněvadž lov­ná zvěř hubena jest zde v po­sledních letech se hojně rozmnoživší liškou, takže zvěře je málo. Výbornou skrýší pro liš­ky jsou opuštěné lomy sienitové na hranicích našeho katastru a katastru obce Vrančic. Lišky skoro úplně vyhubily v Sosninách divoké králíky. Mimo zajíců a králíků, vyskytují se zde bažanti v menším množ­ství i dosti koroptví. Z vysoké zvěře v měsíci květnu a červnu do zdejšího katastru se každo­ročně zatoulá několik kusů srnců a srnek. Mimo této zvěře je zde hojně vran, strak a sojek, které hubí nejenom hnízda koroptví a bažantí, ale i hnízda zpěvných ptáků, kterých valem ubývá..." Ještě než začal kronikář psát
pravidelné zápisy, vrátil se zpět­ně k několika důležitým událos­tem v Hořejanech. Jednou z nich určitě bylo založení hasičského sboru v roce 1924: „Popud k založení hasič, sboru dal star. obce Jos. Ondrák, který svolal informační schůzi všeho občanstva za účelem založení hasičského sboru. Ustavující val­ná hromada konána 21. 9. 1924. V této schůzi přihlásilo se 10 zakl. členů, 23 přispívajících a 23 činných, celkem 56 členů." (v kronice je vlepena řada fotografií dokládajících čin­nost hasičů, kteří i dnes jsou v mnoha obcích jediným stmelovacím „orgánem")

 

V roce 1929 píše kronikář „o elektrisaci obce": „O elektrisaci v naší obci mluvi­lo se již několik roků. Ke skutku však došlo až letošního roku. Současně téhož roku provádí se elektrisace ve Staré Vodě a na Hrádku a to snad naše obecní zastupitelstvo přimělo elektrisovati i Hořejany. V sousedních dvou již jmenovaných obcích elektrisují družstva - u nás všechno rozvedení po obci, do­movní přípojky a podíl obce na trasnformátoru hradí obec ze svých prostředků."

 

V temže roce píše pod názvem Obraz sv. Václava: „Památku tisícího výročí smrti sv. Václava obec naše uctila vsa­zením obrazu sv. Václava do bo­žích muk stojících u silnice vedoucí do Tochovic na hranici katastru. Do čtyř původních výklenků pod střechou vloženy byly 4 nové sošky. Pro obraz vylámán otvor, do kterého byl zasazen dne 8. listopadu t.r. Posvěcení tohoto obrazu vykonal Matěj Novák, děkan z Tochovic dne 24. listo­padu t.r. za účasti občanů zdej­ších i cizích. Kdy tato boží muka byla postavena a na jakou památku, není kronikáři známo

V roce 1930 píše kronikář zprávu: Dcera našeho rodáka paní guvernérovou. Na dvou­straně jsou vlepeny jednak krajanské noviny i výstřižek z českého tisku. Kronikář k tomu poznamenává:

„ Celé naší obce mile dotkla se zpráva amerického českého ča­sopisu Svornosti, že dcera naše­ho rodáka Františka Krejčího dlícího v Americe stala se paní guvernérovou státu Minnesota ve Spojených státech severoa­merických. Obecním úřadem bylo otci i dceři gratulováno jménem občanů hořejanských. Otec Frant. Krejčího býval sedlákem na č. 18."

 

A naše poslední ukázka z hoře-janské kroniky patří Naturální opravě cest z roku 1932. Zároveň připomíná, že chování mnohých se dodnes nezměni­lo...):

„Podle usnesení zdej. obec. za­stup, ze dne 20. II. 1932 spravo­vány zdejší cesty naturálně v době po jarním setí. Kamene nakoupeno za 1 524,50 Kč od místních dělníků a důkladně spravena cesta přes ves od č. p. 18 až kč. pop. 13, dále spravena cesta k Ostrovu, polní cesta ve­doucí za Březinu a do Sádků (ke Kleticům) a jinde. Potahy i ruční práci dodali zdarma zdejší obča­né, i mnoho materiálu zdarma do cest navezli. Většinou však pracovali rolníci ručně i pota­hem, kdežto menší hospodáři (někteří) práci této se vyhýbali. (pozn. redakce: následuje výčet zdarma pracujících z osmnácti popisných čísel, a jestliže v té době bylo v Hořejanech 46. do­mů, pak počet „dobráků" citelně převyšuje...). Ostatní občané, ač byli obecním starostou vyzváni buď osobně nebo oběžníkem, klidně „s rukama v kapsách'' pohlíželi jak jiní za ně pracují a mnohdy pracující ještě poměškem odměnili... Mnozí nepo­važují obecní majetek za svůj a obci nepořádným placením dluhů za dříví a nájem z polí škodí...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

brko

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 20/13 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 22/12 °C
pátek 26. 7. oblačno 25/11 °C

podbrdsko

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa Tochovice