Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Foto

Foto

Historické fotografie a tiskoviny

Článek z časopisu čtenář číslo 8-9/1977

V Tochovicích (zemědělské obci o 565 obyvate­lích) pracuje jedna z nejaktivnějších lidových knihoven příbramského okresu. Letos je tomu plných dvacet let co ji převzal neprofesionální knihovník Antonín Vrba, povoláním dělník na Státním statku v Tochovicích.

Rok 1957 se tak stal významným předělem kul­turního dění v obci. Knihovna rok od roku zlep­šovala a zkvalitňovala výsledky své činnosti. Již po dvou letech svého působení, v roce 1959, zís­kal s. Vrba pro knihovnu čestné uznání tehdejšího ministerstva školství a kultury. Čtenáři si velice rychle zvykli na ochotného knihovníka, který vždy dokáže poradit s výběrem knih, který ob­stará potřebnou literaturu ke studiu. Jen špatné umístění bránilo knihovně, aby se mohla ucházet o titul. V          roce 1974 však byla přestěhována do dvou nových místností a tak mohl soudruh Vrba pokra­čovat ve své činnost a využívat přitom možností, literárně hudební večery, připravované ve spolu­práci se ZO SSM. Spolu s organizací SŮSP a tělový­chovnou jednotou pořádá knihovník přednášky a besedy s regionální tematikou i ke kulturním a politickým výročím. Školáci (v Tochovicích je čtyřtřídka) i děti z mateřské školky se s činností knihovny seznamují v pravidelných exkurzích. Protože je soudruh Vrba aktivním funkcionářem národního výboru a NF neobejde se žádná kul­turní akce v obci bez knihovníka. Žertem dodává, že nejlépe spolupracuje s odborovou knihovnou státního statku. A jak by ne, vždyť knihovníkem je tam on sám. I zde dosahuje vynikajících vý­sledků; OOR v Příbrami mu udělila v letošním roce bronzový odznak za dlouholetou práci v od­borové knihovně.

Takové množství úkolů je možno plnit jen s opravdovým zanícením, které s. Vrba má a které neztratil díky pochopení a vydatné pomoci své manželky.

Ze statistických údajů uvedu jen jeden — před­pokládám, že dost výmluvný: na jednoho obyva­tele této malé obce připadají 9,3 výpůjčky. Závě­rem snad zbývá jen jediné — k získání titulu Vzorná lidová knihovna srdečně blahopřát.

Jiřina Soukupová