Obec Tochovice
Tochoviceoficiální stránka obce

Z historie sboru

Historické fotografie

Sbor dobrovolných hasičů

old

Stojící zleva: Jan Vlas,Vojtěch Habada čp.45, František Tomášek čp.26. Jan Sladovník čp.35,Josef Beneš čp.12,Petr Červášek čp.69,Jan Vondrášek čp.3, velitel, Karel Mašek čp.24, František Fiřt.

Sedící zleva: František Karas čp.8 František Pučálka čp.29, Václav Karas čp.8, František Čížek čp.32

 

Něco z historie Sboru

Oheň a voda. Dva protichůdné pojmy, a přece tolik spolu souvisí. Naši předkové znali jedno pravdivé pořekadlo, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Ano - oheň dovede člověku posloužit, ale běda, rozpoutá-li se tento živel, napáchá mnohdy škody nedozírné. To věděli a mnohdy i na vlastním majetku poznali tochovičtí občané na sklonku minulého století. Psal se rok 1888.

Tochovičtí občané dospěli k názoru, že je třeba zabezpečit a ochra­ňovat svůj majetek před ohněm a propukne-li tento ničivý živel, je nut­né se proti němu společnými silami bránit. Proto se rozhodli založit v obci „ Sbor dobrovolných hasičů“.

Vznikla jedna z nejstarších společenských složek v obci. Jak již název říká, byla to složka dobrovolná, ale v obci velmi potřebná a dů­ležitá. Obytné a hospodářské budovy tochovických občanů byly převážně dřevěné s doškovými střechami, tím snadněji docházelo k požárům. Sbor dobrovolných hasičů v Tochovicích byl založen 15. 3. 1888.

Vraťme se ke kratičké vzpomínce k historii sboru. U kolébky Sboru dobrovolných hasičů v Tochovicích stálo a zakládají­cími členy sboru se stalo 35 tochovických občanů a sice;

Pučálka František č. 29         velitel

Karas František č. 8               podvelitel

Čížek František č. 32              četař

Červenka Josef č. 26              četař

Siblík Josef č. 31                    trubač

Čížek Alois č. 48                     trubač

Stich František č. 84              zbrojmistr

Dragoun Josef č. 58               nadhasič

Šimek Josef č. 22                   nadhasič

 

Ostatní hasiči - členové sboru:

Beneš František, Kuděj Josef, Brůček Karel, Mastný Jan, Černý Václav, Mlejnský Alois, Červášek Jan, Siblík Antonín, Červášek Josef, Siblík Josef /učitel/, Červenka Jan   , Singer Ludvík, Čížek Josef, Sladovník Čeněk, Havránek Jan, Stehlík Alois, Karas Josef, Šíma Josef, Kožíšek Jan, Táborský Jan, Krejzar Josef, Vlas Jan, Krůta František, Vrba Josef, Mikeš Josef, Žižkovský Alfréd

Pan řídící Emanuel Angelis, tochovický lidumil byl jmenován čestným členem Sboru dobrovolných hasičů v Tochovicích. Sbor dobrovolných hasičů v Tochovicích se skládal z poměrně mladých lidí. Nejstarším členem sboru byl Josef Vrba - 44 roků. Nejmladšímu členovi sboru bylo 14 roků.
 

Sbor vlastnil:

1 stříkačku, dále pak 6 dílů 20ti metrových hadic, 6 žebříků, 10 košíků, 3 tráky a třípatrové lešení.

Sbor dobrovolných hasičů v Tochovicích patřil při svém založení k Župní hasičské jednotě na Českém jihozápadě v Horažďovicích.

Činnost tochovických hasičů se slibně rozvíjela. V případech vypuknutí požárů členové sboru srdnatě a statečně bránili majetek našich občanů proti zhoubnému živlu.

V roce 1906 byl svolán do Tochovic na začátku měsíce července Župní hasičský sjezd s programem. Byl to první hasičský župní sjezd v Tochovicích. To již náš sbor patřil do Hasičské župy Březnické.

V roce 1907 byla rozpuštěna Hasičská župa okresu Březnického. Hasičský sbor Tochovice byl přidělen do Hasičské župy Podtřemšínské,

Členové našeho hasičského sboru se snažili jeden druhého bratr­sky podporovat i v případě úmrtí. Proto byl v roce 1920 založen Hasič­ský pohřební fond. Členové přihlášení do tohoto fondu platili ročně příspěvek 5,- Kčs. Při úmrtí člena, dostával pozůstalý z manželů určitou část peněz.

V roce 1924 byl svolán do Tochovic II. župní sjezd hasičstva. Na tuto slavnost se Sbor dobrovolných hasičů v Tochovicích dlouho připravoval. Připraven byl také program. Oslava začala ráno budíč­kem, následovalo vítání hasičských sborů a slavnostních hostí. Odpoledne proběhlo defilé hasičských sborů a hasičské župní cviče­ní se sekyrkami spojené s koncertem. Večer pak byla uspořádána ta­neční zábava ve dvou hostincích.

Do Tochovic se na oslavu sjely tyto hasičské sbory: Třebsko, Svudčice, Vysoká, Kamenná, Vacikov, Drahenice, Strýčkovy, Přední a Zadní Hutě, Hudčice, Lazsko, Leletice, Milín, Ostrov, Uzeničky, Rtišovice, Starosedlecký Hrádek, Pňovice, Rožmitál pod Třem-šínem, Vševily, Počáply, Chrást, Hořejany, Modřovice, Příbram, Březnice, Roželov - Planiny, Starý Nepomuk, Poříčí.

Z počtu přítomných sborů na této oslavě si lze vyvodit soudrž­nost hasičské jednoty. Byl to
nezapomenutelný den pro naši obec, ale hlavně pro Sbor dobrovolných hasičů Tochovice.

Hasičský sbor Tochovice vlastnil ještě stéle ruční potahovou hasičskou stříkačku pořízenou při zakládání sboru. Členové sboru soustřeďovali finanční prostředky, a v roce 1931 zakoupili novou hasičskou motorovou stříkačku "STRATÍLEK". Byla to první motorová stříkačka v našem okolí.

Tato stříkačka byla velkým pomocníkem našich požárníků a zachrá­nila před ohněm mnoho cenných hodnot. Tento - v podstatě již histo­rický stroj - je stále ještě v pohotovosti a připraven i zasáhnout proti ničícímu živlu.

A tu již nadešel 12. Červen 1932, kdy Sbor dobrovolných hasičů oslavil 45 roků trvání sboru. Jedním bodem slavnosti byl nádherný obřad svěcení motorové stří­kačky "STRATÍLEK". Při příležitosti oslav 45 let trvání sboru bylo uděleno vyzna­menání těmto členům sboru.

 

Stříbrné medaile za 40 let členství: Šimek Jan,  Vlas Jan,  Čížek František

Diplom za 30 let členství: Habada Vojtěch, Vondráček Jan

Čestné uznání za 25 let členství: Beneš Josef, Liška Alois, Vašek Josef

Vyznamenaní si to zasloužili. Vždyť každý začátek je těžký a ani oni to mnohdy neměli snadné. Přesto zůstali věrni svému sboru, který někteří zakládali a u jehož zrodu stáli.

Na tuto jubilejní slavnost se sjely tyto hasičské sbory. Hořejany, Drahenice, Ostrov, Hudčice, Lazsko, Milín, Starosedlecký Hrádek, Chraštice, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, Chrást, Počáply, Modřovice, Kamenná, Příbram, Višňová.


Celkový příjem ze slavnosti               5 106,- Kčs
Veškeré výlohy ha slavnost                3 626,- Kčs
Zisk – zůstatek                                    1 480,- Kč

Počasí bylo nádherné, slavnost se vydařila. Hasičský sbor věno­val z této slavnosti částku 300,- Kčs na opravu pomníku padlých. V roce 1933 dne 18. června byl odhalen nový pomník padlých I. světové války. Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil této slav­nosti v nových stejnokrojích.

Čas plynul a již přichází rok 1938 kdy náš sbor oslavil 50. výročí trvání "Sboru dobrovolných hasičů" v Tochovicích. Oslava se konala 24. srpna 1938. Průběh a program slavnosti se odbýval převáž­ně v zámeckém parku. V rámci oslavy bylo odpoledne sehráno místními ochotníky divadelní představení v přírodě v překrásném prostředí zá­meckého parku.

V tento slavnostní den bylo založeno družstvo žáků Sboru dobro­volných hasičů v Tochovicích, kteří slavnostně složili slib. Družs­tvo čítalo 10 žáků.

V samaritánském kroužku při hasičském sboru bylo přihlášeno 13 členek. Tento kroužek řídil Václav Siblík, který ve sboru zas­tával dlouhá léta samaritánskou službu.

Oslavy 50. výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů se zúčastni­ly tyto okolní sbory: Březnice, Lazsko, Tušovice, Hořejany, Horčápsko, Ostrov, Chrást, Martinice, Pňovice, Starosedlecký Hrádek, Modřovice. Za okresní hasičskou jednotu Podtřemšínskou č. 61 její velitel a místopředseda.

Á zas plynula léta nezadržitelně kupředu.

Po roce 1938 se začalo schylovat ke II. světové válce. V tento čas se v celé zemi konaly rozsáhlé přípravy na obranu a ochranu naší vlasti a našich občanů. V této akci se konala různá cvičení civilní obrany a zde také hrál sbor dobrovolných hasičů důležitou úlohu.

Pak přišla okupace a válečné léta. Z této doby se nedochovalo mnoho záznamů. Přesto vyjížděly naši hasiči obětavě nejen ke zdolání' požárů, ale také na pomoc občanům postižených při leteckých náletech a to až v obci Bor u Březnice či jinde.

V období II. světové války položilo mnoho našich hrdinných občanů své životy za naši svobodu. Mnoho našich dobrých a statečných lidí zahynulo v koncentračních táborech.

Také z rad tochovických hasičů byl vyrván dobrý, veselý a družný kamarád a nelze tuto událost přejít bez povšimnutí.

Dlouholetý Člen sboru, pan Antonín Vrba, tochovický strojník zastával řadu let ve sboru funkci strojmistra a o svěřenou stříkačku se pečlivě staral, takže tato byla vždy připravena zasáhnout v boji s ohněm.

V době okupace v roce 1942 byl pan Vrba odvlečen do koncentrační­ho tábora v Osvětimi, odkud se již domů nevrátil. Zahynul 9. 3. 1943. Věnujme mu tichou vzpomínku. Náš sbor tedy byl také postižen a zaplatil krutou daň nesmyslné válce.

Po II. světové válce se hasičský sbor opět soustředil na ochranu majetku obyvatelstva před ohněm.

V roce 1947 vypukl požár v části dřevěného mlýna v Podtochovicích. Přes veškeré úsilí hasičů se nepodařilo zachránit mnoho. Rozběsněný a rozzuřený živel zničil, co se dalo. Při požáru mlýna uhořela i obyvatelka mlýna paní Fišerová.

V roce 1948 v lednu likvidovali naši hasiči požár stodol v čp. 77 a 27 v Tochovicích. K tomuto požáru se sjely i sbory z Modřovic, Břez­nice, Hrádku, Ostrova, Horčápska, Hořejan, Lazska, Příbramě a Písku.

Oheň se opakoval v těch samých objektech v listopadu téhož roku. Oba požáry byly úmyslně založeny.

Stará hasičská zbrojnice stála na tochovické návsi. Tato byla již ve špatném stavu a už před II. světovou válkou se hasičský sbor zabýval myšlenkou postavit novou hasičskou zbrojnici. K výstavbě však v první republice nedošlo. Proto brzy po válce začali hasiči znovu zabývat myšlenkou postavení nové hasičské zbrojnice. K výstavbě opět nedošlo a tak byla zřízena provizorní hasičská zbrojnice v kůlně na tochovickém zámku. V roce 1951 byla hasičská zbrojnice přemístěna ze zámku do sto­doly u Štěrbů č. 20 /v místech, kde stojí nyní samoobsluha/. Sem byly převezeny obě stříkačky.

V roce 1952 činnost Sboru dobrovolných hasičů částečně ustrnula. Nezájem o hasičský sbor byl především ze strany MNV. A již přichází rok 1953. V tomto roce dochází ke změně názvu této organizace. Končí název "Sbor dobrovolných hasičů" a nastolil nový název  „Československý svaz požární ochrany" - zkratka ČSPO. A tak od roku 1953 nemáme v obci hasiče, ale požárníky. Spolupráce mezi MNV a ČSPO byla opět velmi dobrá. Kanceláře MNV se od roku 1945 stále stěhovaly a stále nebyly vyho­vující, V roce 1955 bylo tedy započato s adaptací a přebudováním býva­lé pastoušky na kanceláře MNV a zároveň v tomto objektu byla vybudová­na nová, vyhovující požární zbrojnice, která slouží svému účelu dopo­sud.

V roce 1959 byl ustaven okrsek ČSPO, jehož centrum byly Tochovice. Do okrsku byly zapojeny tyto požární sbory: Tochovice, Modřovice, Třebsko, Zavržice, Kamenná, Lazsko, Velitelem zvolen Jaroslav Větrovský z Tochovic,

V roce 1964 už patřil ČSPO do 11. okrsku SPO. Okrsek se skládal z těchto sborů:

Tochovice, Ostrov, Hořejany, Stará Vodaf Lazsko, Horčápsko.

Rok 1964 byl jubilejní rok "100 let výročí založení dobrovolné požární ochrany". Také ČSPO Tochovice oslavila toto výročí. 23. května byla pálena vatra za účasti všech složek NF.

31. května 1964 bylo pořádáno v Tochovicích okrskové cvičení spojené s oslavou 100 let založení Dobrovolné požární ochrany s boha­tým celodenním programem na sportovním hřišti. Čtyři roky uplynuly jako voda a píše se rok 1968. Opět jubileum. Od založení Sboru dobrovolných hasičů v Tochovicích uběhlo 80 roků a ČSPO Tochovice tedy slaví 80 roků svého trvání.

Při této příležitosti převzali za dlouholetou činnost ve sboru "Čestné uznání":      Kučera Stanislav, Bílek Josef, Čížek Václav

V roce 1969 byli tochovičtí požárníci vybaveni novým požárním strojem PPS-12, takže požární technika sboru se opět rozšířila. Přichází rok 1973. V Tochovicích jsme již řadu let byli pyšni na pěkný, prostorný a našim podmínkám plně vyhovující sál s přilehlými pohostinskými místnostmi. V roce 1973 při taneční zábavě, kterou pořá­dal ČSŽ Tochovice vznikl od vadného komína požár, který se rychle rozšířil na celý objekt. Vyhořel sál, pohostinství i obytné čás­ti. Přes veškeré úsilí požárníků Tochovic i okolí se nepodařilo hlavně sál, který byl z větší části ze dřeva, zachránit.

Složení 11. okrsku Tochovice v roce 1974.
11. okrsek se skládá z těchto sborů: Tochovice, Sterosedlecký Hrádek, Horčápsko, Ostrov, Lisovice, Chrást, Namnice, Hořejany, Lazsko.
Velitel 11. Okrsku: Šmatlák Karel Horčápsko, preventivní referent: Větrovský Jaroslav Tochovice, referent politicko-výchovné práce: Cvrk František Ostrov, referent mládeže  Vrba Vladimír Tochovice

V rámci oslav "90 let trvání ČSPO Tochovice" byla uspořádána v roce 1978 v měsíci červnu požární soutěž 11. okrsku. Při této příležitosti převzali pamětní medaile.

Za 50 let členství      Čížek František

Za 40 let členství      Vrba František

Za 20 let členství      Čížek Václav starší

 

Dále bylo předáno 7 čestných uznání OV ČSPO Příbram 17 čestných řádů ZO - ČSPO Tochovice

V okrskovém cvičení 11. okrsku v roce 1980 obsadili tochovičtí požárníci I. místo a postoupili do okresní soutěže. V okresní soutěži v Rožmitále v silné konkurenci obsadili naši 12. místo.

Tochovičtí požárníci jsou přesvědčeni, že zájem o požární ochra­nu je třeba podchytit již záhy v mládí a tak v roce 1985 byly ustaveny 2 družstva mladých požárníků a to družstvo žáků a družstvo žákyň. Družstvo žáků vede Radek Let a družstvo žákyň Ilony Baxová. Výcvik těchto mladých požárníků řídí Vladimír Vrba, Jan Mlčoch a František Svoboda. Pod jejich vedením dosahují mladí požárníci v rámci okresu skvělých výsledků.

Dnešní obec Tochovice vznikla sloučením tří obcí a sice: Tochovice, Starosedlecký Hrádek, Hořejany.
Místní výbor SPO Tochovice vznikl v roce 1985 v obvodu těchto sloučených obcí. Předsedou zvolen Jan Mlčoch, Tochovice 186, velitelem zvolen František Svoboda, Tochovice 146.

Datum vložení: 2. 3. 2011 15:59
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2020 19:00

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

brko

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
prudký déšť 29 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 21/13 °C
neděle 23. 6. oblačno 21/11 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 20/13 °C

podbrdsko

Mapa a body zájmu

mapa

Povodňový plán

PP

Hladiny vodních toků

vodní tok

Hladiny vodních toků
Srážkoměr
Teploměr

Jméno: pribram
Heslo: pribram

Mapa Tochovice